Thích ứng an toàn với dịch: Mở cửa hàng quán, đi lại như thế nào?

13/10/2021 14:15:39

Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với nhiều biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch.

Thích ứng an toàn với dịch: Mở cửa hàng quán, đi lại như thế nào?

Theo Thu Hằng (VietNamNet)