Xử lý cán bộ vi phạm-Điều chuyển ba tổ trưởng CSGT ở Đồng Nai ra khỏi lực lượng