xinh xắn-Dân hóng bóc hint Tage đã có bồ, yêu xa nên phải facetime để trò chuyện?