xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại-Từ vụ ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại: Quy định bảo lãnh tại ngoại khi đang bị tạm giam ra sao?