xét nghiện covid-19-Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua