WHO-Báo Mỹ: WHO hủy báo cáo ban đầu về điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc

Xem thêm