virus SARS-CoV-2-Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Virus SARS-CoV-2 có đột biến, tỷ lệ lây nhiễm cao