Vinachem-Đại gia tỷ USD mới xuất hiện, vào thương vụ mới 2,4 nghìn tỷ

Xem thêm