viết nhạc bằng ai-Kỹ sư Việt dùng AI viết 10 bài hát trong một giây