Vi khuẩn-Trung Quốc phát triển tổ hợp vi khuẩn mới có khả năng ‘ăn’ nhựa

Xem thêm