VETC-Nghịch lý doanh thu tăng vọt, lỗ ngày càng lớn tại VETC