Va chạm ghe-Va chạm ghe trên sông, 2 phụ nữ tử vong