Ủy ban Bầu cử Thái Lan-Kết quả không khớp, Thái Lan kiểm phiếu và bầu cử lại tại nhiều đơn vị bầu cử