ủng hộ 2.000 đồng-Mời dân lên chờ cả buổi nhận 2.000 đồng: Kiểm điểm trưởng phòng và chủ tịch xã