UFC vegas 22-Tân binh UFC tung cú thôi sơn, đối thủ ngã sấp mặt đau đớn