UBND tỉnh Vĩnh Long-Bệnh nhân 1440 có 3 lần âm tính SARS-CoV-2