tỷ lệ tốt nghiệp-Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước 98,34%