Twitter-Apple, Twitter, Meta, Binance nằm ở danh sách chủ nợ dài 116 trang của sàn FTX