tuần lễ thời trang Paris-Tuần lễ thời trang nam và Haute Couture Paris bị hủy bỏ vì dịch COVID-19