trộm ở cơ quan nhà nước-Bắt nữ quái gây ra 2 vụ trộm trong trụ sở cơ quan nhà nước