triệt phá đường dây mang thai hộ-Những phụ nữ trong đường dây mang thai hộ khai gì?