tranh giành tài sản-Trong bữa cơm, vợ đanh thép nói một câu khiến mẹ tôi lên cơn đau tim còn chị tôi sợ tái mặt