tranh chấp-Nhật lên kế hoạch điều siêu tiêm kích tàng hình đối phó Trung Quốc trên biển

Xem thêm