trấn thành-Từng bị đồn cạch mặt, BB Trần làm rõ mối quan hệ với Trấn Thành chỉ qua hành động này

Xem thêm