tivi 8K-TV 8K tại Việt Nam: Giá cao nhất hơn 2 tỷ đồng