tìm kiếm trẻ mất tích-Cả trăm người dàn hàng ngang dưới nước tìm kiếm 3 học sinh mất tích