tiếp xúc F0-F0 không cần test nhanh Covid hằng ngày cho tốn kém, chỉ cần test vào 2 thời điểm này