thương nhân mua vải-309 thương nhân vào Việt Nam mua vải thiều sẽ được kiểm soát COVID-19 thế nào?