Thực hiện hành vi dâm ô-Bắt giữ kẻ chuyên rình mò, ăn cắp đồ lót phụ nữ và thực hiện hành vi dâm ô