thủ tướng chính phủ-Chính phủ nhiệm kỳ mới giảm 1 Phó Thủ tướng, có 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Xem thêm