thử nghiệm vaccine-Thiếu tình nguyện viên 40 - 59 tuổi tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ 2 của Việt Nam