Thủ môn Phí Minh Long-Mẹ Phí Minh Long: "Xin hãy bỏ qua cho con trai tôi"