Thống đốc Lê Minh Hưng-Thống đốc: Dự trữ ngoại hối vọt lên 54,5 tỷ USD