Thiếu úy công an sử dụng ma túy-Không xét thi đua cho lãnh đạo của thiếu úy công an sử dụng ma túy