thẻ đi chợ-Chợ đóng, nỗi lo khi siêu thị xuất hiện F0