Thái Nguyên-Thái Nguyên có tân Chủ tịch tỉnh tuổi 43

Xem thêm