Thạc sĩ Việt-Thạc sĩ Việt mang 2 tỷ đồng đi bán bún, phở ở Hàn Quốc