team không hành-Nghệ thuật giữ gìn hạnh phục gia đình: Nhà có 4 người nhưng 1 người không biết ăn hành, mẹ đảm xài chiêu này ai cũng vui!