tập đoàn trung nguyên-Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nộp xong gần 1.200 tỷ thi hành án