tập đoàn Amazon-Lợi nhuận 10 tỷ USD, Amazon vẫn không phải đóng một đồng thuế nào