Tai nạn thảm khôốc-Tai nạn thảm khốc, 9 người chết: Lời kể người thoát nạn