Sự thay đổi khi giảm cân-Không có con gái xấu, chỉ có con gái chưa có động lực giảm cân và đây là minh chứng