Sokratis-Arsenal hủy hợp đồng với Sokratis trước thời hạn