sập hội trường thị trấn-Khánh thành 8 tháng, hội trường thị trấn đã sập mái