sập hội trường-Khánh thành 8 tháng, hội trường thị trấn đã sập mái