Samsung-Mở hộp điện thoại gập đôi không gãy của Samsung: Cái gì cũng đẹp, mỗi tội giá dễ ngất