rớt giá-Một chiếc điện thoại mất đến 91% giá trị sau 12 tháng