rơi lầu-Nghe tiếng động lớn, chạy ra thấy người đàn ông rơi từ tầng cao xuống tử vong