Qu&x1EF3;nh Kool-Bình An lại vào vai trai bao, có nhiều cảnh hôn với Quỳnh Kool