quang rambo-Người sống cùng nhà cho biết, từ ngày Quang Rambo bị bắt 'tất cả mọi người đều tránh hết'